header image
Start
Wyniki IV konkursu o charakterze społecznym 'Powrót z ciemnej strony mocy'
I nagroda w kategorii młodzież gimnazjalna:
Aneta Cymbała z Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu
Powrót z ciemnej strony mocy
Za reportaż „towarzyszący”, jeden z przykładów, jak pomóc bliskiej osobie wyrwać się z nałogu. Cierpliwość i konsekwencja to jedyny sposób, nie zawsze wystarczający, ale mobilizowanie własnego rodzica do rzucenia palenia, po kolejnych próbach, okazuje się skuteczne. Ważne, by dostrzec możliwość i ją wykorzystać.
I nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
Weronika Tokarska – II LO w Tomaszowie Mazowieckim
Gorzka czekolada
Za reportaż „w głąb siebie”, który w interesującej literacko formie opowiada o zmaganiach z samą sobą. Autorka z autopsji wie, do czego doprowadza depresja. Jej droga do zwalczenia choroby jest długa, ale, na szczęście, już rozpoczęta. Nie ma łatwych recept, to mozolna, codzienna próba wychodzenia z „ciemnego, odrealnionego świata”. Szczera do bólu opowieść o własnych słabościach i trudnościach radzenia sobie z nimi.
Ponadto wyróżnieni zostali:
Izabela Gogól Groby z klocków – za ciekawy kompozycyjnie reportaż o wieloletnim procesie wychodzenia z syndromu przemocy w rodzinie.
Julia Bartosiewicz – I’m coming – za formę klasycznego reportażu i podjęcie problemu weteranów misji wojskowych.
Justyna Golak
– za reportaż o wychodzeniu z alkoholizmu, które bywa łatwiejsze, gdy obok jest pomocna dłoń.
Dawid Szymczyna – za reportaż zwracający uwagę na stosunkowo nowe zagrożenie uzależnienia od gier komputerowych.

Wszystkim laureatom gratulujemy. Wyróżnione reportaże zostaną wydrukowane w kolejnych numerach „Ludzkiej Sprawy”. W tym numerze drukujemy dwie zwycięskie prace.
 
Serce do gotowania

Z Jolantą Caputą, autorką bloga PrzepisyJoli.com oraz książki Moje najlepsze przepisy, rozmawia Anna Morawiecka

Czytaj całość
 
Łowca dźwięków

Czytaj całośćGlina to był taki mój ko­lej­ny zryw mu­zycz­ny. Pew­nego dnia obu­dzi­łem się i jak w bi­blij­nej o­powie­ści u­sły­sza­łem głos: „a teraz bę­dziesz w gli­nie robił”. Co ja mogę z gliny robić? In­stru­men­ty! Za­czą­łem czy­tać i o­ka­zało się, że nikt ta­kich w Eu­ro­pie nie robi, bo to się kom­plet­nie nie o­pła­ca i nie kal­ku­luje. Do­pie­ro w Sta­nach zna­lazłem ludzi zaj­mu­ją­cych się bu­do­wą gli­nia­nych in­stru­mentów. Po­je­cha­łem do cze­skiego Ja­ro­mie­rza, bo wy­czyta­łem, że tam jest bar­dzo dobra glina ce­ra­micz­na, więc ku­pi­łem pół tony tej gliny.

Czytaj całość
 
Historie ocalone - Wiesława Grochola
Czytaj całośćWiesława Grochola (dziennikarka) Przekazała archiwum rodzinne: dokumenty swoich rodziców, kilkaset listów ojca z oflagu oraz kilka albumów ze zdjęciami.
Czytaj całość
 
Wrocławska Hala Targowa

Czytaj całośćNie­zo­rien­towa­ni tu­ry­ści mylą ją cza­sem z Halą Stu­le­cia i za­sko­cze­ni roz­glą­da­ją się po wy­so­kim, żel­beto­wym wnę­trzu…
Wy­bu­do­wa­na z po­cząt­kiem XX wieku miała słu­żyć prze­niesieniu u­licz­nego han­dlu do za­bu­do­wane­go miej­sca.

Czytaj całość
 
Zdro­wie, in­no­wa­cja, kom­plek­sowość
Kto nie chciał­by cie­szyć się peł­nią szczę­ścia? Kto po­gar­dził­by wi­go­rem? Dla wielu z nas wy­so­ka ja­kość życia spro­wa­dza się do do­bre­go stanu zdro­wia… Co można zro­bić by za­cho­wać wi­tal­ność do póź­nych lat?
Czytaj całość
 
Bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Konsultacje z prawnikiem, pomoc psychologa.
Dzięki konsultacjom prawnym, można uzyskać informacje i wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych, prawnych gwarancji bezpieczeństwa, a także procedur umożliwiających ochronę prawną przed sprawcami przemocy i innych przestępstw.
Czytaj całość
 
W przypadku upadku...
Czytaj całośćNadchodzą przymrozki i opady śniegu, a wraz z nimi okres zwiększonego ryzyka upadków i bolesnych kontuzji. Przypomnijmy sobie zatem podstawowe zasady pierwszej pomocy w sytuacjach urazów kości i stawów.
Czytaj całość
 
1 Października 2016
Sobota
Imieniny obchodzą:
Benigna,
Cieszysław, Danuta,
Dan, Danisz, Igor,
Jan, Remigiusz
oferty pracy

Jakiej pracy szukasz?
zawód, stanowisko, słowo kluczowe

Gdzie?
miejscowość lub województwo


Oferty pracy
powered by Jobrapido
Popularne
MOPS
gości: 6332340