HalaTargowa we Wrocławiu
Aktywnie

Wrocławska Hala Targowa

Nie­zo­rien­towa­ni tu­ry­ści mylą ją cza­sem z Halą Stu­le­cia i za­sko­cze­ni roz­glą­da­ją się po wy­so­kim, żel­beto­wym wnę­trzu… Wy­bu­do­wa­na z po­cząt­kiem XX wieku miała słu­żyć prze­niesieniu u­licz­nego han­dlu do za­bu­do­wane­go miej­sca. Twór­ca po­my­słu, Ri­chard Plud­de­mann, radca bu­dow­la­ny, przed­sta­wiając kon­cep­cję hali na ra­dzie miej­skiej prze­ko­ny­wał o po­trze­bie u­pięk­sze­nia dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się Wro­cła­wia, który szpe­ci­ły u­licz­ne stra­gany. Rajcy miej­scy za­ak­cep­to­wali pro­jekt, choć jego re­ali­zacja nie […]

Prof. Wiktor Osiatyński. Fot. Anna Smarzyńska
Ludzkie rozmowy

Esperal w głowę

Z Wiktorem Osiatyńskim rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Co się z człowiekiem musi stać, żeby sam przed sobą przyznał, że jest alkoholikiem? Profesor Wiktor Osiatyński: Musi być bardzo źle, musi uznać, że przyczyną tego zła w dużej mierze jest to, co sam robi. Musi przekroczyć barierę obwiniania innych albo tłumaczenia i wyjaśniania pretekstu, który spowodował […]

Zofia Teliga-Martens. Fot. katka szmorag/ pracowniafotografika.com
Ludzkie rozmowy

Zawsze byłam niepokorna…

Z Zofią Teligą-Martens rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Pani Zofio, kiedy zaczynaliśmy wydawać „Ludzką Sprawę”, założyłam sobie, że nie będzie to gazeta polityczna. Mam w związku z tym pytanie: czy to, co Pani robi, jest polityczne, czy niepolityczne? Zofia Teliga-Martens: To trudne pytanie, bo właściwie polityka się już tak wszędzie wcisnęła, że nie wiadomo, czy […]

Uzdrowisko Sokołowsko. Fot. Rafał Sobkowic
Aktywnie

Śląskie Davos

Sokołowsko to urocza miejscowość położona w cichej dolinie Gór Suchych w sercu Parku Krajobrazowego Sudety Wałbrzyskie. Swą urodą zachwyca od wielu stuleci, a walory klimatyczne przyczyniły się do powstania w tym miejscu znanego niegdyś w całej Europie kurortu. Po wojnie kilka lat mieszkał tu Krzysztof Kieślowski. Bliskość granicy czeskiej kusi, aby wybrać się do naszych sąsiadów. Skalne Miasta znajdują się w odległości 16 km. […]

Aktywnie

Promenada Staromiejska

Jesień idzie i nic się nie da zrobić w tej sprawie. Jesień nie musi oznaczać siedzenia w domu i spacerowania palcem po mapie albo wzrokiem po ekranie telewizora. Kiedy jest sucho i słonecznie, można zanurzyć się w zieleń Promenady Staromiejskiej bez obaw. Ten pas zieleni okalający miasto zawdzięczamy bratu Napoleona, Hieronimowi Bonaparte, który wprawdzie zdobył Wrocław […]

Ludzkie rozmowy

Cel: wyprowadzić kogoś na prostą

Z Grażyną Lozią rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Jak to się stało, że taka mała, drobna kobieta została wychowawcą w więzieniu? Grażyna Lozia: Po skończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej pracowałam w prywatnej firmie, miałam dosyć nienormowanego (zwykle sporo dłuższego niż osiem godzin) czasu pracy, zajętych weekendów. Szukałam spokojnego zajęcia, najlepiej w jakiejś państwowej firmie. Dostałam […]

Ludzkie rozmowy Smacznie

Serce do gotowania

Z Jolantą Caputą, autorką bloga PrzepisyJoli.com oraz książki Moje najlepsze przepisy, rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Skąd wzięło się u Ciebie zamiłowanie do gotowania? Jolanta Caputa: To u nas rodzinna tradycja. Oboje rodzice uwielbiali dobrą kuchnię i oboje gotowali. Tato, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadził restaurację, gotował lepiej, o co mama zawsze była […]

Ludzkie rozmowy

Dom marzeń

Pi­sa­łam kie­dyś w „Ludz­kiej Spra­wie” o śmier­ci Pani Da­nu­si. Matki Ani. Dziew­czyn­ki z ze­spo­łem Downa. Pani Danka zgi­nę­ła pod ko­ła­mi sa­mo­chodu, kiedy wra­cała z córką z re­ha­bi­litacji. Stało się to na ulicy Ślęż­nej. Dziś roz­ma­wiam z Te­resą, mamą Bart­ka, który rów­nież ma ze­spół Downa. Anna Mo­ra­wiec­ka: Nagła śmierć Pani Danki była szo­kiem dla wszyst­kich, ale jej córce Ani za­walił się świat. Te­resa Ru­niew­ska: Na­praw­dę, […]