HalaTargowa we Wrocławiu
Aktywnie

Wrocławska Hala Targowa

Nie­zo­rien­towa­ni tu­ry­ści mylą ją cza­sem z Halą Stu­le­cia i za­sko­cze­ni roz­glą­da­ją się po wy­so­kim, żel­beto­wym wnę­trzu… Wy­bu­do­wa­na z po­cząt­kiem XX wieku miała słu­żyć prze­niesieniu u­licz­nego han­dlu do za­bu­do­wane­go miej­sca. Twór­ca po­my­słu, Ri­chard Plud­de­mann, radca bu­dow­la­ny, przed­sta­wiając kon­cep­cję hali na ra­dzie miej­skiej prze­ko­ny­wał o po­trze­bie u­pięk­sze­nia dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się Wro­cła­wia, który szpe­ci­ły u­licz­ne stra­gany. Rajcy miej­scy za­ak­cep­to­wali pro­jekt, choć jego re­ali­zacja nie […]