header image
 
Start arrow Warto wiedzieć arrow Warto wiedzieć arrow Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu Drukuj Wyślij znajomemu
11.10.2009.
Spis treści
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu
Wzorcowy zespoł projektowy DOPS
Kompleksowe szkolenia na Dolnym Śląsku
Bądź aktywną pomocy społeczna!

Piotr KlagKim jesteśmy?
Piotr Klag
Dyrektor

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej podporządkowaną Zarządowi Województwa. Ośrodek powstał w 1999 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W tym roku obchodzimy 10-lecie pracy na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr8, www.dops.wroc.pl , tel. (071)784 57 53Od chwili zatrudnienia pierwszego pracownika do dnia dzisiejszego nasza jednostka  przeszła wiele zmian kadrowych i organizacyjnych. Zaczynaliśmy w jednoosobowym składzie, w pokoju użyczonym przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, jako komórka organizacyjna w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na przełomie 1999/2000 roku Ośrodek, na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, został wyodrębniony i przekształcony w jednostkę budżetową.

Pierwszym dyrektorem jednostki był dr Dariusz Szrejder. Po jego ustąpieniu ze stanowiska kolejnymi osobami pełniącymi obowiązki dyrektora jednostki byli w latach: 2003-2004 – Marek Śpiewak, 2004-2005 – Przemysław Golach, 2005-2007 – Tomasz Chmielowski.

Od lutego 2007 roku dyrektorem DOPS jest Piotr Klag.
Jednostka działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr XIV/230/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 1999 r.

Pomimo wielu zmian kadrowych, organizacyjnych i lokalowych, od początku działalności zajmujemy się m.in. współpracą z organizacjami pozarządowymi, nie tylko udzielając dotacji, ale również w zakresie merytorycznego partnerstwa.

Jesteśmy aktywnym członkiem Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów, prowadzimy badania dotyczące kondycji Dolnoślązaków w wieku senioralnym. W ramach wojewódzkiego programu „Nestor” kilkadziesiąt organizacji pozarządowych zostało, za naszym pośrednictwem, wsparte przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego kilkusettysięczną kwotą na działania aktywizujące i wspierające osoby starsze. Objęto nimi ponad 5 tysięcy dolnośląskich seniorów. DOPS prowadzi również program „Nasze Dzieci”. Dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa działań NGO na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i niewydolnych wychowawczo, wsparcie uzyskało blisko 3 tysiące młodych osób z Dolnego Śląska.

Szczególnym wyzwaniem jest dla nas wspieranie i promowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej. Warto wspomnieć tu o takich inicjatywach, jak dogoterapia, śmiechoterapia, projekt przeciwdziałania prostytucji nieletnich oraz przeprowadzona w 2008 roku Dolnośląska Kampania na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci.

Stale współpracujemy ze środowiskiem naukowym. Prowadzimy i koordynujemy  projekty badawcze poświęcone między innymi problematyce prostytucji nieletnich, sytuacji osób starszych w naszym województwie oraz kondycji dolnośląskich rodzin. Planujemy ustanowienie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego roku 2011 Dolnośląskim Rokiem Rodziny.

Jako jedna z zaledwie dwóch instytucji w kraju, DOPS jest aktywnym uczestnikiem działań podejmowanych przez European Social Network – Europejską Sieć Służb Społecznych, zrzeszającą ponad 50 członków z krajów całej Europy.

Obecnie Ośrodek stanowi 50-osobowy zespół, na który składają się  pracownicy trzech działów: Funduszy Unijnych, Świadczeń Rodzinnych, Współpracy i Analiz oraz samodzielne stanowiska  ds. księgowości, kadr czy zamówień publicznych.

Staramy się stale rozwijać i dostosowywać do potrzeb i możliwości województwa, mając na względzie dobro jego mieszkańców. W swej pracy wspieramy tych, którzy bezpośrednio stykają się na co dzień z ludzkimi problemami, troskami, kryzysami i starają się je rozwiązywać.

Jednym z priorytetowych działań od początku istnienia Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jest podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Od trzech lat wspieramy Instytucję Pośredniczącą w przygotowaniu Planów Działania w zakresie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zajmujemy się promowaniem i wspieraniem tworzenia partnerstwa zadaniowego między powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz współpracą z regionalnymi ośrodkami EFS.

Realizujemy projekty skierowane do pracowników służb społecznych, w tym przede wszystkim „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Jest on współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. W jego ramach realizowane są między innymi pozaszkolne formy podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej.

85% środków, z których finansowany jest projekt, pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 15% stanowi wkład krajowy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że DOPS rozpoczął realizację swojego projektu jako pierwszy w Polsce, bo już we wrześniu 2007 roku. Do końca 2008 roku udało nam się przeszkolić ponad 1300 dolnośląskich pracowników z obszaru pomocy i integracji społecznej. W 2009 roku wartość projektu opiewa na sumę ponad 5,5 miliona złotych i w kategorii Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej jest druga w kraju pod względem wielkości. W Planie Działania na rok 2010 na projekt systemowy DOPS przeznaczona została kwota 9,5 mln złotych. Będzie to więc największy projekt w Polsce, dzięki któremu w jeszcze większym stopniu podniesione zostaną kwalifikacje kadr dolnośląskiej pomocy integracji społecznej. Zgłaszane nam przez beneficjentów potrzeby szkoleniowe są bardzo duże, tak samo, jak i zainteresowanie prowadzonymi przez nas szkoleniami, warsztatami i seminariami. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dolnośląskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie przeznaczają na szkolenie pracowników zaledwie ułamek swoich budżetów.

Dokładamy więc wszelkich starań, aby formami prowadzonego wsparcia objąć jak największą liczbę pracowników i wolontariuszy. Konsekwentnie dążymy do tego, żeby Dolny Śląsk miał najbardziej kompetentne i najlepiej wykształcone kadry pomocy i integracji społecznej w Polsce.

Dlatego też serdecznie zachęcam wszystkich Dolnoślązaków działających zawodowo i woluntarystycznie w obszarze pomocy i integracji społecznej do kontaktu z pracownikami DOPS i udziału w prowadzonych przez nas bezpłatnych szkoleniach i pozaszkolnych formach kształcenia.


Zmieniony ( 11.10.2009. )
 
Powiązane artykuły